Höjdpunkter andra kvartalet 2013


Stabilt nettokundintag för koncernen

Nettokundintaget var 330 000 (818 000), varav mobilt kundintag uppgick till 455 000 (966 000) under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7 476 (7 787) miljoner kronor, varav mobila tjänster omsatte 5 374 (5 250) miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxttakt på 2 procent. EBITDA under andra kvartalet 2013 uppgick till 1 518 (1 519) miljoner kronor, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 20 (20) procent. EBITDA för mobila tjänster växte med 12 procent till 985 (883) miljoner kronor.

Stabil marginalutveckling för Tele2 Sverige

Mobila intäkter i Sverige ökade med 1 procent till följd av fortsatt stark kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under andra kvartalet. Underliggande nettoomsättningen för mobila tjänster (exklusive termineringsintäkter och försäljning av hårdvara) växte med 4 procent under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 757 (637) miljoner kronor, vilket motsvarar en stabil EBITDA-marginal på 30 procent.

Betydande framsteg inom mobilt för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med marknadsföringsinsatser inom det mobila segmentet och ökade kundintaget med 49 000 (32 000) kunder, vilket ger en total kundbas på 584 000. Nettoomsättningen för mobiltjänster uppgick till 417 (213) miljoner kronor och underliggande nettoomsättningen för mobila tjänster växte med 81 procent under det andra kvartalet 2013. Under kvartalet påbörjade Tele2 Nederländerna förberedelsearbetet inför att bli en MNO och valde underleverantörer för radio, transportnät och IMS.

Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg

Tele2 Norge utvecklades enligt plan under kvartalet, med 22 000 (23 000) nya mobilkunder. Nätverksutrullningen fortsatte i samma höga takt och täcker nu cirka 71 procent av befolkningen. underliggande nettoomsättning för mobila tjänster växte med 13 procent under andra kvartalet.

Bra resultat för Tele2 Kazakstan

Tele2 Kazakstan fortsatte att ta marknadsandelar och adderade 309 000 (759 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen den 30 juni 2013 uppgick till 3 162 000 (2 462 000) miljoner kunder. Nettoomsättningen för mobilt växte med 46 procent under det andra kvartalet och uppgick till 333 (228) miljoner kronor. Underliggande nettoomsättning för mobila tjänster växte med 64 procent. Tack vare förbättrade skalfördelar och lägre samtrafiknivåer minskade EBITDA-förlusten till -52 (-105) miljoner kronor.