Stabil ökning av nettoomsättningen för koncernen exklusive valutaförändringar

Nettointaget under kvartalet var 211 000 (269 000) varav mobilt stod för 313 000 (375 000). Nettoomsättningen uppgick till 7 298 (7 433) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 0,2 procent.. EBITDA under första kvartalet 2013 uppgick till 1 488 (1 506) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 20 (20) procent.

Förbättrad marginalutveckling för Tele2 Sverige

Mobila nettoomsättningen i Sverige ökade med 2,4 procent till följd av fortsatt hög kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under första kvartalet. EBITDA-bidraget från mobila tjänster under kvartalet uppgick till 732 (656) miljoner vilket motsvarade en EBITDA marginal på 30 procent.

Tele2 AB aviserar och avslutar försäljningen av Tele2 Ryssland

Under första kvartalet 2013 aviserade Tele2 AB en försäljning av Tele2 Ryssland till VTB-koncernen i en kontanttransaktion omfattande cirka 15,6 miljarder kronor i eget kapital och cirka 7,5 miljarder kronor i nettoskuld, vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,9 baserat på resultatet för helåret 2012. Transaktionen slutfördes framgångsrikt den 4 april 2013.

Tele2 Norges nätverksutrullning gör goda framsteg

Tele2 Norge presterade enligt plan under kvartalet och fokuserade på utrullningen av landets tredje mobila nätverk, som nu når cirka 70 procent av befolkningen.

Stora framsteg för Tele2 Kazakstan

Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 252000 (332 000) nya kunder under kvartalet. Den totala kundbasen uppgick till 3,7 (1,7) miljoner kunder. Tack vare fortsatt utbyggnad av verksamheten minskade EBITDA-förlusten till -45 (-97) miljoner kronor.

Betydande framsteg inom mobilt för Tele2 Nederländerna

Tele2 Nederländerna fortsatte med säljaktiviteter inom det mobila segmentet och ökade kundintaget till 57000 (13000) kunder vilket ger en total kundbas på 535000. Under kvartalet påbörjades det förberedande arbete att bli en nätverksoperatör vilket inkluderade upphandlingsprocesserna.p>

Styrelsen föreslog en utdelning för 2012 om 7,10 kronor samt 28,00 kronor genom ett automatiskt aktieinlösenprogram i anslutning till avslutad försäljning av Tele2 Ryssland.

Styrelsen för Tele2 AB beslutade att rekommendera en ökning av den ordinarie utdelningen med 9 procent till 7,10 (6,50) kronor per aktie för räkenskapsåret 2012. I anslutning till försäljningen av Tele2 Ryssland föreslår styrelsen för Tele2 AB även en utdelning om 12,5 miljarder kronor till aktieägarna, motsvarande 28,00 kronor per aktie genom ett automatiskt aktieinlösenprogram.