Koncernens nettoomsättning exklusive valutaförändringar ökade med 9 procent

Nettoomsättningen uppgick till 10 906 (10 429) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt exklusive valutaförändringar på 9 procent under tredje kvartalet. EBITDA under tredje kvartalet 2012 uppgick till 3 002 (2 986) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 28 (29) procent.

Starkt kundintag i marknadsområdet Ryssland

Under tredje kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 710 000 (681 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 22,3 (20,4) miljoner. EBITDA uppgick till 1 239 (1 214) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 38 (40) procent.

Bibehållen omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden

Mobila intäkter i Sverige ökade med 4 procent, till följd av ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. EBITDA-bidraget från mobil under kvartalet nådde rekordhöga 828 (799) miljoner tack vare ökad användning och förbättrad kostnadskontroll. Tele2 Norge redovisade bra resultat under kvartalet när nätverkskapaciteten förbättrades, vilket ledde till en stabil utveckling av EBITDA-marginalen trots lägre samtrafikavgifter från och med 1 juli.

Betydande framsteg för verksamheten i marknadsområdet Centraleuropa och Eurasien

Under kvartalet fortsatte Tele2 Kazakstan att utöka sin marknadsandel och adderade 589 000 (459 000) nya kunder. Den totala kundbasen uppgick till 3,1 (1,1) miljoner kunder. De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet och bibehöll på så sätt en stabil utveckling av EBITDA-marginalen trots tuff konkurrens.

Robust utveckling av marginalerna i marknadsområdet Västeuropa

Tele2 Nederländerna bibehöll en stabil EBITDA-marginal jämfört med samma period föregående år, trots stora marknadsföringsaktiviteter för mobila tjänster under kvartalet.. Både Tele2 Österrike och Tele2 Tyskland fortsätter att visa en stabil utveckling genom en kombination av innovativa produkterbjudanden och en stram kostnadskontroll.