Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent

Nettoomsättning uppgick till 11 064 (10 078) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på 10 procent under kvartalet. EBITDA under andra kvartalet 2012 uppgick till 2 715 (2 809) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 25 (28) procent.

Starkt kundintag i marknadsområdet Ryssland

Under andra kvartalet 2012 ökade kundbasen för Tele2 Ryssland med 693 000 (720 000) kunder, vilket gav en total kundbas på 21,6 (19,7) miljoner. EBITDA uppgick till 1 199 (1 115) miljoner kronor, motsvarande en EBITDA-marginal på 37 (39) procent.

Stadig omsättningstillväxt för mobilt i marknadsområdet Norden

Mobila intäkter i Sverige ökade med 6 procent, drivet av en ökad kundefterfrågan på smarta telefoner och datatjänster under kvartalet. Under mars och april förstärktes denna trend av en tidsbegränsad marknadsföringskampanj. De ökade marknadsföringskostnaderna påverkade EBITDA-marginalen negativt. Tele2 Norge redovisade goda resultat under kvartalet med ökat fokus på att flytta över trafik till det egna nätverket, vilket ledde till en stabil utveckling av EBITDA-marginalen.

Betydande framsteg för verksamheten i marknadsområdet Centraleuropa & Eurasien

Under kvartalet fullföljde Tele2 Kazakstan utrullningen och den kommersiella lanseringen i landet, vilket ledde till ett nettokundintag på 759 000 (355 000). Den totala kundbasen uppgick till 2,5 (0,7) miljoner. De baltiska länderna fortsatte med kostnadsbesparingar under kvartalet och bibehöll på så sätt en stabil utveckling av EBITDA-marginalen.

Robust utveckling av marginalerna i marknadsområdet Västeuropa

Tele2 Nederländerna redovisade en fortsatt stabil EBITDA-marginal jämfört med samma period föregående år, trots att marknaden för både privatpersoner och företagskunder bjöd på stora utmaningar. Både Tele2 Österrike och Tele2 Tyskland fortsätter att visa en stabil utveckling genom en kombination av innovativa produkterbjudanden och en stram kostnadskontroll.